Одделенска настава

Координатор за PYP програмата​

Донче Ристевска

Наставник по Англиски јазик

I-a Класни раководители

Лидија Денковска

Менка Чадиноска

I-б Класни раководители

Гордана Ристовска

Сашка Вукелиќ

I-в Класни раководители

Маријана Насевска

Наталија Чаловска-Арсовска

II-а Класни раководители

Ива Наковска

Наташа Илиевска Бошковиќ

II-б Класни раководители

Елена Јанкуловска

Снежана Тасевска-Стојчески

II-в Класни раководители

Марика Станковска

Евгенија Главиновска

III-а Класни раководители

Наталија Ралповска

Маја Здравковска

III-б Класни раководители

Маја Глигорова

Ангелина Кралевска

IV-a Класни раководители

Божидар Мишиќ

Елена Илиевска

IV-б Класни раководители

Жаклина Ристовска

Анета Трифуновска Стојанова

IV-в Класни раководители

Тања Симоновска

Ивана Краљевска

V-a Класни раководители

Наташа Талеска

Даниела Јаневска

V-б Класни раководители

Анета Велкоска

Драгана Николова