ДИРЕКТОР НА УЧИЛИШТЕТО

Орган на раководење на училиштето е директорот.

Тој како одговорно лице го претставува училиштето и е одговорен за законското работење на истото.

– Ја организира планира и ја води работата на училиштето,

– Подготвува програма за развој на истото

– Одговорен е за реализација на Годишната програма за работа

– Одговорен е за остварување на правата и обврските на учениците

– Врши избор и распоредување на наставници, стручни соработници и друг административно технички кадар,

– Се грижи за професионален развој на наставниците и стручните соработници,

– Обезбедува извршување на одлуки на Училишен одбор

– Се грижи за здравјето на учениците и за таа цел соработува со здравствените институции,

– Соработува со родителите и се грижи за нивно активно вклучување во училишниот живот на учениците

ТОНИ ДИМОВ

Именуван на 21.10.2018 година

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:

Октомври 2018 година

Директор на ООУ,,Браќа Миладиновци,,-Аеродром, Скопје

 

Декември 2009 година

Одделенски наставник во ООУ ,,Лазо Ангеловски,,-Аеродром, Скопје

 

Јануари 2003

Директор на ООУ,,Димитар Македонски,,-Аеродром, Скопје

 

Септември 2001 година

Одделенски наставник во ООУ,,Васил Главинов,,- Скопје

 

Септември 1997 година

Заменик директор и одделенски наставник во ООУ,,Браќа Рамиз-Хамид,, Скопје

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Фебруари,2015 година ,,Магистер по менаџмент во образованието,, VII/2

Завршен постдипомски магистерски студии,

Институт за педагогија, студиска програма ,,Менаџмент во образованието,,

Магистарски труд: ,,Менаџирање со буџетите во основните училишта во Република Македонија,,

Април, 2004 година

Уверение за положен испит за директор на училиште

Септември, 2018 година (обновен сертификат за положен испит за директор)

Уверение за положен испит за директор

на основно, средно училиште и ученички дом

Јуни, 2005 година

,,Дипломиран професор за одделенска настава,, VII/1

Педагошки факуптет св.Климент Охридски,,-Скопје

Ноември,1990 година

Више образование за одделенска настава VI/1

Педагошка академија ,,Гоце Делчев,,- Штип

Март 2018 година

Меѓународни трудови од областа на образованието:

International scientific conference

Tema: Софтвер за деца со посебни потреби со аутизам

Мај, 2015 година

V th International scientific conference

,,BUDGET MANAGEMENT IN PRIMARY SCHOOLS,,

  Менаџмент со буџетите во основните училишта,,