ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

ДИРЕКТОР НА УЧИЛИШТЕТО

Орган на раководење на училиштето е директорот.

Тој како одговорно лице го претставува училиштето и е одговорен за законското работење на истото.

– Ја организира планира и ја води работата на училиштето,

– Подготвува програма за развој на истото

– Одговорен е за реализација на Годишната програма за работа

– Одговорен е за остварување на правата и обврските на учениците

– Врши избор и распоредување на наставници, стручни соработници и друг административно технички кадар,

– Се грижи за професионален развој на наставниците и стручните соработници,

– Обезбедува извршување на одлуки на Училишен одбор

– Се грижи за здравјето на учениците и за таа цел соработува со здравствените институции,

– Соработува со родителите и се грижи за нивно активно вклучување во училишниот живот на учениците

директор

АНЕТА ВЕЛКОСКА

Именувана на 20.06.2022 година

Професионално работно искуство:

 • Моментална позиција:  директор

Организација:

ООУ „Браќа Миладиновци“ Општина Аеродром,  Скопје

Образование:

Институција: Педагошки факултет  „Св. Климент Охридски“ Скопје (2000) Дипломиран професор по одделенска настава

Претходни искуства:

ООУ „Димитар Македонски“ Скопје -одделенски наставник (2004-2005)                                     

ООУ „Љубен Лапе“, Скопје-одделенски наставник (2005-2006)

ООУ „Браќа Миладиновци“  Скопје- одделенски наставник  (15.4.2006 -5.04.2022)

Училишен еко координатор (2015-2020)

Постигнувања од областа на образованието:

Стручни и дополнителни активности:

 • Едукатор во едукативно-хуманитарен проект: „Прави мали дела со голема љубов“ во
 • (јуни 2016)
 • Училишен едукатор во проект „Велигден“ во соработка со Музеј на Македонија преку музејски работилници. (јануари 2015)
 • Училишен едукатор во проект „Коледе-Бадник“ во соработка со Музеј на Македонија (февруари 2013, декември 2017)
 • Еко проект-училишен еко координатор (од 2015-2020)
 • Проектна активност во соработка со МТВ1-снимени три образовни едукативни емисии за деца „Зелено, жолто, црвено“, Учиме да пазаруваме од мали нозе“, „Кога ќе пораснам“ (учебна 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 година)
 • Стручен соработник во списанието за деца „Другарче“ (од 2013-2022)
 • Хуманитарни работилници, настани и активности во соработка со СОС „Детско село“ (2013.2022)
 • Ментор во ликовниот конкурс „11 Октомври“, „Флора и фауна“, „13 Ноември“ , Mizual Galery Museum.
 • Учество во ТВ емисија „Таленти“ на Канал 5 ТВ со стручна тема “Како да ја развиеме креативноста кај учениците“ (март 2016)
 • Учество во ТВ емисија „Екологија и креативни изработки од еко материјали кои се реупотребуваат“ на Канал5 ТВ (ноември 2017)
 • Хуманитарни настани „Со цвеќе до мир и хуманост“ (мај 2016)
 • Учество на трибина организирана од Детска радост и Просветно дело по повод јубилејот -70 години од постоење на Просветно дело ( Скопје,мај,2015 г.);
 • Автор на поетски творби издадени во книгата „Стихувалки 2018“-Едука Мак Скопје
 • Учество на трибина и советување на тема „Употребната вредност на литературата за деца во списанијата „Росица“, „Наш свет“, „Развигор“ и „Другарче“ во воспитно-образовниот процес“.
 • Учество во работилница на првата EX YU Конференција „Светот на образованието ги брише границите“ и организирање на традиционален пречек на гостите од бившите ЈУ простори.
 • Учество на семинар на тема „Планирање на насилното однесување во основните училишта“ организирано од Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики „Европа за тебе“ Скопје.

Учество на советување на тема „ Улогата на литературните списанија за деца во усвојување и негување на македонскиот јазик и македонската литература за деца во соработка со Просветно дело

 • Едукатор во проект МИО со збратимено училиште ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“ во с. Количани Општина Студеничани.
 • Автор на песна издадена во стихозбирка за деца „Стихувалки“ 2019
 • Избрана за најдобар наставник од асоцијацијата „Најдобри наставници EX YU“
 • Учество во меѓународен проект „Inovation your dream“.
 • Автор на поетски дела објавени во книгата „Поети 2018“, „Поети 2019“, „Поети 2020“. Учествуво во голем број меѓународни проекти, вклучувајќи ги „Иновирај ги своите соништа“, „Спектар“ и „Мојата волшебна прашина“. Големо внимание и акцент е ставено на инклузивното образование и работата со деца со посебни образовни потреби. Член во инклузивниот тим и тимот за употреба на асистивна технологија во училиштата, учество на обуки и работилници за инклузивно образование. Учесник на работилницата на првата конференција EX YU „Светот на образованието ги брише границите“. Прогласена за „Просветен работник на годината на град Скопје“ за учебната 2018/19 година од страна на Здружението на просветни работници на град Скопје во соработка со Град Скопје. Во организација на Здружението ANN EX YU во Будва доделување на  титулата најдобар учител во земјите од поранешна Југославија. Учество со едукативни часови на „ТВ училница“ МТВ1, пишување за реализација на учење од далечина во вонредни услови објавено во порталот Работник, МК.

Позначајни признанија, сертификати

-Интернационален сертификат за координатор на еко училиште со зелено знаме (ноември 2017).

-Certificate of attendance _PYP Curiculim Model Category 1 за меѓународна ИБ програма

-Certificate of participation за работилница „Запознај го Scientix“

– Сертификат од ФОН Универзитет за проектот “Модернизација на образованието“ на програмата Тимска работа

-Сетификат за учество во обука, примена на списанијата за деца „Росица“, „Другарче“ и „Наш свет“ во воспитно-образовниот процес

-Сертификат за дизајнирање на алатки за функционално спроведување на процесот на самоевалуација во училиштата

-Сертификат за успешно завршен тренинг за еколошко образование

-Сертификат  „Математика со размислување во почетните одделенија“

-Сертификат за „Јазична писменост во почетните одделенија“

-Сертификат за успешно завршена дисеминација „ИТ алатки во наставата“

-Certificate of participation „Global action days“

-Certificate ECO-SCHOOLS-Eco-Schools Twinning Project

-Сертификат за учество во Светски денови на акција

-Сертификат за успешно снимање на добри училишни практики УСАИД

-Сертификат за успешна примена на ИКТ во наставата УСАИД (

-Сертификат за успешна примена на современи приоди во наставата по математика и запознавање на околината УСАИД

-Сертификат за наставник-ментор во програмата Јазична писменост

-Сертификат за откривање и работа со надарени и талентирани ученици

-Сертификат за менторство на награден конкурс „Еко пакет“

-Certificate for participation „Креирање на слободни ученички активности со практична реализација на креативни вежби

– Сертификат за практична обука „Идни промени на регулативата за јавни набавки во насока на усогласување со директивите на ЕУ и надминување на актуелните проблеми како член на комисија за јавни набавки

– Сертификат „Дислексија, пристап, форми и методи“ (

– Сертификат за учество во обука „Образование за социјална правда

–  Сертификат за учество во обука „Со читање и пишување до критичко мислење“ (

– Certificate  (Training for Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point)

–  Сертификат за присуство на обука за Европас и еТвининг

– Сертификат за активно учество во професионалната заедница за учење

–  Сертификат NextLab Workshop

– Сертификат за учество во обука „Насоки за користење на збирките по математика од прво до деветто одделение и вреднување на постигнувањата на учениците

– Сертификат за завршена обука „Форми, методи и техники на подучување-4C

– Сертификат за учество на советување на тема: „Употребната вредност на литературата за деца во списанијата „Росица“, „Наш свет“, „Развигор“ и „Другарче“ во воспитно-образовниот процес.

– Сертификат за успешна координација на акцијата „Да го победиме загадувањето од пластиката“-Министерство за животна средина

– Сертификат за учество на семинар на тема „Превенирање на насилното однесување во основните училишта“-Институт за европско образование, социо-културни и економски политики „Европа за тебе“-Скопје

–  Сертификат за присуство на завршена обука „Дигитализација во наставата“-Проект „Да бидеме со широко отворена мисла, ум“-Еразмус+

– Сертификат за учество на првата работилница на првата EX YU Конференција „Светот на образованието ги брише границите“ и организирање на традиционален пречек на гостите од бившите ЈУ простори.

–  Сертификат Office Power Point 2016-Microsoft Office Specialist

– Признание за најдобар наставник на годината на Град Скопје за учебната 2018/2019 година.

– Титула за најдобар наставник на бившите ЈУ простори 2019 година

–  Сертификат за учество на втората работилница на втората EX YU Конференција „Светот на образованието ги брише границите“ Будва-

– Сертофикати и амблеми за делегат и амбасадор на меѓународна конференција Т4

-Сертификат за освоена трета награда за мултимедијален проект на литературната манифестација „Средби под јаворите“ во чест на Видое Подгорец.

– Сертификат за учество во мултикултурален проект „Убавината е во различноста“ во соработка со Нв Импулс.

– Сертификат за менторство во проект „Градинарството како важен сегмент во воспитно-обрзовниот процес“.

-Рецензент на Краснопис за второ одделение

– Автор на тетратка за лектири за петто одделение.

– Признание за најдобар просветен работник на Македонија за учебната 2020-2021 година