ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Мисија и визија

МИСИЈА НА ООУ
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

Мисијата на нашето училиште е да креира работна средина каде што ќе се води грижа и ќе се дава поддршка за зајакнување на ефективното работење и учење, поттикнување на клима на отвореност, соработка и меѓусебна поддршка што ќе овозможи зголемена свест и одговорност, разбирање и почитување.

ВИЗИЈА НА ООУ
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

Сакаме да развиеме личности кои ќе знаат да размислуваат во меѓународни рамки и кои препознавајќи ја својата хуманост и заедничка одговорност за нашата планета, ќе помогнат во создавањето на подобар и помирен свет.