ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Претседател

Билјана Мишева - претставник од родителите

Заменик претседател

Сунчица Петрова - од редот на вработените

Членови