ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Претседател

Билјана Цветковска - претставник од родителите

Заменик претседател

Билјана Мишева - претставник од родителите

Членови