ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Предметна настава

Предметна настава
    класен раководител предмет
  Благоја Нојков математика
  Катерина Наумовска англиски јазик
  Зорица Вучиниќ музичко образование
  Јасмина Караџовски географија
  Билјана Индова информатика
  Татјана Галевска историја/граѓанско образование
  Сунчица Петрева македонски јазик
  Анкица Арџелиева биологија/хемија
  Сандра Ваневска англиски јазик
  Билјана Иваноска математика/физика
  Јасмина Дугалиќ / математика
  Синиша Богоевски / македонски јазик
  Никола Оџаков / англиски јазик
  Александра Велкоска / англиски јазик
  Јасмина Илиевска / германски јазик
  Наташа Апостолова / француски јазик
  Ленче Гулевска / ликовно образование
  Оливер Миленковски / физичко и здравствено образование
  Дарко Петровски / физичко и здравствено образование
  Јасминка Зелиќ Бобевска / физичко и здравствено образование
  Гоце Стојкоски / техничко образование
  Дијана Ивановска / природни науки/биологија
  Даниела Гаштаровска / етика
  Катaрина Митковска / етика на религиите
  Мирјана Лебамова / граѓанско образование