Предметна настава

Координатор за MYP програмата

Катерина Миревска

Наставник по aнглиски јазик

VI-a Одделенски раководител

Билјана Ќириќ

Наставник по француски јазик

VI-б Одделенски раководите

Билјана Иваноска

Наставник по математика и физика

VII-a Одделенски раководител

Зорица Вучиниќ

Наставник по музичко образование и иновации

VII-б Одделенски раководител

Катерина Миревска

Наставник по англиски јазик

VIII-a Одделенски раководител

Билјана Индова

Наставник по информатика, проекти од информатика, програмирање

VIII-б Одделенски раководител

Сунчица Петрева

Наставник по македонски јазик

IX-а Одделенски раководител

Татјана Галевска

Наставник по историја и граѓанско право

IX-б Одделенски раководител

Анкица Арџелиева

Наставник по биологија и и хемија

Мирјана Цветковска

Наставник по aнглиски Јазик

Никола Оџаков

Наставник по англиски јазик

Јасмина Јовеска

Наставник по математика

Јасмина Караџовски

Наставник по географија

Ленче Гулевска

Наставник по ликовно образование

Оливер Миленковски

Наставник по физичко и здравствено образование

Александар Кузмановски

Наставник по физичко и здравствено образовани

Даниела Гаштаровска

Наставник по етика

Гоце Стојкоски

Наставник по техничко образование

Синиша Богоевски

Наставник по македонски јазик

Јасмина Илиевска

Наставник по германски јазик

Катарина Митковска

Наставник по етика по религии

Јасмина Дичевиќ

Наставник по природни науки