Предметна настава

Координатор за MYP програмата

Катерина Миревска

Наставник по Англиски јазик

VI-a Одделенски раководител

Зорица Вучиниќ

Наставник по Музичко образование, Иновации

VI-б Одделенски раководител

Катерина Миревска

Наставник по Англиски јазик

VII-a Одделенски раководител

Билјана Индова

Наставник по Информатика, Проекти од Информатика, Програмирање

VII-б Одделенски раководител

Сунчица Петрева

Наставник по Македонски јазик

VIII-а Одделенски раководител

Јасмина Јовеска

Наставник по Математика

VIII-б Одделенски раководител

Анкица Арџелиева

Наставник по Биологија и Хемија и Природни науки

XI-a Одделенски раководител

Александра Кизова

Наставник по Математика и Физика

XI-б Одделенски раководител

Биљјана Ќириќ

Наставник по Француски јазик

Мирјана Цветковска

Наставник по Англиски Јазик

Никола Оџаков

Наставник по Англиски јазик

Татјана Галевска

Наставник по Историја и Граѓанско образование

Јасмина Караџовски

Наставник по Географија

Ленче Гулевска

Наставник по Ликовно образование

Оливер Миленковски

Наставник по Физичко и здраствено образование

Наставник по Физичко и здраствено образование

Даниела Гаштаровска

Наставник по Етика

Гоце Стојкоски

Наставник по техничко образование

Синиша Богоевски

Наставник по Македонски јазик

Јасмина Илиевска

Наставник по Германски јазик

Катерина Митковска

Наставник по Етика по религии