Патронат 2018

Еко модна ревија

Приредби

Еко кампања „Здрава храна“

Активности од секции

Натпревари

Еко активности

Посети, предавања, истражувања

Презентација

Множење со 2 и 10 Отворен час IIб одд.

АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ОД II Б ОДД