ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

МЕНИ

Предметна настава

Координатор за MYP програмата

Катерина Миревска

Наставник по aнглиски јазик

VI-a Одделенски раководител

Билјана Ќириќ

Наставник по француски јазик

VI-б Одделенски раководите

Билјана Иваноска

Наставник по математика и физика

VII-a Одделенски раководител

Зорица Вучиниќ

Наставник по музичко образование и иновации

VII-б Одделенски раководител

Катерина Миревска

Наставник по англиски јазик

VIII-б Одделенски раководител

Сунчица Петрова

Наставник по македонски јазик

IX-а Одделенски раководител

Татјана Галевска

Наставник по историја и граѓанско право

IX-б Одделенски раководител

Анкица Арџелиева

Наставник по биологија и и хемија

Никола Оџаков

Наставник по англиски јазик

Јасмина Јовеска

Наставник по математика

Јасмина Караџовски

Наставник по географија

Ленче Гулевска

Наставник по ликовно образование

Оливер Миленковски

Наставник по физичко и здравствено образование

Александар Кузмановски

Наставник по физичко и здравствено образовани

Даниела Гаштаровска

Наставник по етика

Катерина Митковска

Наставник по етика

Гоце Стојкоски

Наставник по техничко образование

Синиша Богоевски

Наставник по македонски јазик

Јасмина Илиевска

Наставник по германски јазик

Јасмина Дичевиќ

Наставник по природни науки

Билјана Индова

Професор по информатика