Претседател

Билјана Мишева - претставник од родителите

Заменик претседател

Сунчица Петрова - од редот на вработените

Членови

  • Весна Марковска - претставник од општина Аеродром
  • Соња Фортуманова - од редот на вработените
  • Катерина Миревска - од редот на вработените
  • Новица Новаковски - родител
  • Рената Бисовска Јовановска - родител