Претседател

Билјана Мишева - претставник од родителите

Заменик претседател

Сунчица Петрова - од редот на вработените

Членови