Документи

ПОВАЖНИ ДОКУМЕНТИ:

1. Годишна програма за воспитно-образовна работа на ООУ Браќа Миладиновци во учебна 2016/2017 година Годишна програма за учебна 2016 2017 година

2. Развоен план 2015-2018 година Развоен план 2015-2017

и Самоевалуација 2015-2017 година…. Samoevaluacija 2015-2017

3. Национален состав – полугодие 2016-2017 година Национален состав

4. Правилник за примена на ИКТ во наставата..ИКТ во наставата

5. Правилник за пофалување и наградување на ученици.. Правилник за пофалување и наградување

6. Полугодишен извештај за работата на училиштето во учебната 2016/2017 година..Полугодишен извештај за 2016/2017 година

7. План за јавни набавки 2017 година..